Logo

Versions: English| Français


Amategeko atugenga
 

* Itegeko Nshinga rya Repubulika y’U Rwanda

PDF - 1.3 Mb

* Itegeko rigena inshingano, ububasha, imiterere imikorere y’Urwego rw’Umuvunyi

PDF - 99.8 kb
Itegeko rigena imiterere n’imikorere y’urwego rw’umuvunyi

*Iteka rya Perezida rigena inshingano imiterere n’imikorere by’Inama Ngishwanama yo kurwanya ruswa n’akarengane

*Itegeko ryerekeye kubona amakuru

PDF - 935.7 kb

*Urutonde rw’amategeko n’amateka ajyanye no kubona amakuru

PDF - 853.3 kb

*Itegeko rirengera abatanga amakuru ku byaha, ku bikorwa n’imyitwarire binyuranyije n’amategeko

PDF - 292.6 kb
Itegeko rirengera abatanga amakuru ku byaha, ku bikorwa n’imyitwarire binyuranyije amategeko
  • [ ITEKA RYA PEREZIDA N°54/01 RYO KUWA 19/08/2010 RISHYIRAHO UBURYO UMUYOBOZI YAKIRA CYANGWA ATANGA IMPANO N’AMATURO >HTTP://OMBUDSMAN.GOV.RW/IMG/PDF/ITEKA_RYA_PEREZIDA_RIGENA_UBURYO_UMUYOBOZI_YAKIRA_CYANGWA_ATANGA_IMPANO.PDF]

 
Inyandiko zindi wasoma

 + Abavunyi
 + Imiterere y’inzego
 + Umunyamabanga uhoraho
 + Tumenye