Logo

Versions: English| FrançaisTubwire umuyobozi wo muri Leta witwaye nabi
Uzuza hano hasi nurangiza ukande kuri 'Ohereza'..
Amazina Ye nicyo akora
Intara byabereyemo
Akarere byabereyemo
Umurenge byabereyemo
Icyo yakoze
Mumagambo arambuye uko byagenze