Logo

Versions: English| Français


Urwego rw’Umuvunyi rwakiriye ibibazo 5315 bijyanye no gusubirishamo imanza kuva mu mwaka wa 2012
 


Mu kwezi kwa Nyakanga 2012, Urwego rw’Umuvunyi rwongerewe inshingano yo gusaba Urukiko rw’Ikirenga gusuzuma no gusubiramo urubanza rwaciwe n’inkiko zisanzwe, inkiko z’ubucuruzi cyangwa iza gisirikare ku rwego rwa nyuma, mu gihe hakigaragaramo akarengane. Iryo suzuma n’isubiramo bikorwa hakurikijwe ibiteganywa mw’ Itegeko Ngenga rigena imiterere, imikorere n’ububasha by’Urukiko rw’Ikirenga, hashingiwe kandi ku ngingo ya 16 y’Itegeko rigena inshingano, ububasha, imiterere n’imikorere by’Urwego rw’Umuvunyi iteganya ibyerekeye irangizwa ry’imanza, ibyemezo by’inkiko n’inyandiko ziriho kashe mpuruza mu gihe inzego zibishinzwe zitakoze inshingano zazo ku gihe nyuma y’uko bisabwa mu nyandiko n’Urwego rw’Umuvunyi. Guhera mu mwaka wa 2012, Urwego rw’Umuvunyi rwakiriye dosiye received 5315 z’imanza zisabirwa gusubirishwamo 3344 zikaba zarasuzumwe.

Muri dosiye 3344 zasuzumwe, 230 ni zo zoherejwe ku Rukiko rw’Ikirenga, izindi 3114 nyuma y’isuzumwa, Urwego rw’Umuvunyi rwasanze nta karengane karimo. " Twakira umubare munini w’ibibazo kubera ko bamwe mu bazana dosiye ku Rwego rw’Umuvunyi bahafashe nk’urundi rwego rw’ubujurire." Byatangajwe n’Umuvunyi Wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya akarengane Kanzayire Bernadette mu kiganiro n’abavoka barenga 80 cyateguwe n’Urwego rw’Umuvunyi umwaka ushize. Umuvunyi Wungirije yakomeje agira ati "Benshi mu babonye icyemezo cy’urukiko kitabanyuze bihutira kuzana dosiye yabo ku Rwego rw’Umuvunyi" . Ibiganiro byateguwe umwaka ushize muri Nzeri byari bigamije kuganira n’abavoka uburyo bareka kujya bagira inama ababagana gusaba ko urubanza rwasubirishwamo mu gihe batujuje ibisabwa n’itegeko.


Abavoka mu biganiro byateguwe n’Urwego rw’Umuvunyi muri 2015

Urwego rw’umuvunyi rwasobanuye ko bizafasha mu kugabanya umubare rwakira ku busabe bwo gusubirishamo imanza bityo bigafasha gukurikirana ibibazo bifite ishingiro ndetse n’uwatsinzwe ntiyangize umwanya n’amafaranga.
Itegeko rigena ko Urubanza rwaciwe ku rwego rwa nyuma rushobora gusubirwamo ku mpamvu z’akarengane, iyo hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ruswa, ikimenyane cyangwa icyenewabo, byagize ingaruka ku mikirize y’urubanza bikaba bitarigeze bimenywa n’uwatsinzwe mu gihe cy’iburana; iyo mu icibwa ry’urubanza hirengagijwe amategeko n’ibimenyetso bigaragarira buri wese; iyo urubanza rudashobora kurangizwa ukurikije imikirize yarwo.

Icyakora, umuburanyi wari ufite uburenganzira bwo kwiyambaza izindi nzira z’ubujurire zisanzwe n’izidasanzwe ariko ntabikore mu gihe giteganyijwe n’amategeko ntiyemerewe gusaba ko urubanza yatsinzwe rusubirishwamo hakurikijwe ibiteganywa n’ingingo zivugwa muri iki cyiciro”.Imanza zaciwe n’Inkiko Gacaca ntizishobora gusabirwa gusubirwamo ku mpamvu z’akarengane hashingiwe kuri iryo tegeko.


Umuvunyi Wingirije Kanzayire Bernadette muri gahunda yo kwakira ibibazo by’akarengane mu Karere ka Gisagara

Uretse ibibazo by’akarengane byerekeye gusubirishamo Imanza, Urwego rw’Umuvunyi rwakira n’ibindi bibazo by’akarengane mu rwego rwo gushyira mu bikorwa inshingano yo guhuza umuturage n’inzego z’ubutegetsi za Leta n’izigenga;