Logo

Versions: English| Français


Ishami rishinzwe gusubirishamo imanza no kurangiza imanza
 

Hashingiwe ku ngingo ya 15 y’Itegeko nº 76/2013 ryo ku wa 11/09/2013 rigena inshingano, ububasha, imiterere n’imikorere by’Urwego rw’Umuvunyi, ivuga ko: “Mu nyungu z’ ubutabera, Urwego rufite ububasha bwo gusaba Urukiko rw’Ikirenga gusuzuma no gusubiramo urubanza rwaciwe n’inkiko zisanzwe, inkiko z’ubucuruzi cyangwa iza gisirikare ku rwego rwa nyuma, mu gihe hakigaragaramo akarengane".
Iryo suzuma n’isubiramo bikorwa hakurikijwe ibiteganywa mu Itegeko Ngenga no 03/2012/OL ryo ku wa 13/06/2012 rigena imiterere, imikorere n’ububasha by’Urukiko rw’Ikirenga;

Hashingiwe kandi ku ngingo ya 16 y’Itegeko nº 76/2013 ryo ku wa 11/09/2013 rigena inshingano, ububasha, imiterere n’imikorere by’Urwego rw’Umuvunyi iteganya ibyerekeye irangizwa ry’imanza, ibyemezo by’inkiko n’inyandiko ziriho kashe mpuruza mu gihe inzego zibishinzwe zitakoze inshingano zazo ku gihe nyuma y’uko bisabwa mu nyandiko n’Urwego rw’Umuvunyi;

Urwego rw’Umuvunyi rwashyizeho ishami rishinzwe gusubirishamo imanza no kurangiza imanza “Court Judgment Review and Execution Unit”. Iryo shami ryakira, rikanasuzuma imanza zirimo akarengane nk’uko biteganywa n’ingingo ya 81 y’Itegeko Ngenga no 03/2012/OL ryo ku wa 13/06/2012 rigena imiterere, imikorere n’ububasha by’Urukiko rw’Ikirenga iteganya ko:
“ Urubanza rwaciwe ku rwego rwa nyuma rushobora gusubirwamo ku mpamvu z’akarengane kubera impamvu zikurikira:
1° iyo hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ruswa, ikimenyane cyangwa icyenewabo, byagize ingaruka ku mikirize y’urubanza bikaba bitarigeze bimenywa n’uwatsinzwe mu gihe cy’iburana;

2° iyo mu icibwa ry’urubanza hirengagijwe amategeko n’ibimenyetso bigaragarira buri wese;

3° iyo urubanza rudashobora kurangizwa ukurikije imikirize yarwo.

Icyakora, umuburanyi wari ufite uburenganzira bwo kwiyambaza izindi nzira z’ubujurire zisanzwe n’izidasanzwe ariko ntabikore mu gihe giteganyijwe n’amategeko ntiyemerewe gusaba ko urubanza yatsinzwe rusubirishwamo hakurikijwe ibiteganywa n’ingingo zivugwa muri iki cyiciro”.

Imanza zaciwe n’Inkiko Gacaca ntizishobora gusabirwa gusubirwamo ku mpamvu z’akarengane hashingiwe kuri iyi ngingo.

Urwego rw’Umuvunyi ruramenyesha abafite imanza zaciwe mbere y’itariki ya 09/07/2012 ko igihe itegeko ngenga no 03/2012/OL ryo ku wa 13/06/2012 rigena imiterere, imikorere n’ububasha by’Urukiko rw’Ikirenga ryabateganyirije kugira ngo bageze ibibazo byabo ku Rwego rw’Umuvunyi ari umwaka umwe kandi ukaba wararangiye ku itariki ya 09/07/2013.